Stan prawny katechezy

Umocowanie prawne katechezy w szkołach

Dnia 14 kwietnia 1992 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych (por. Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155) Rozporządzenie to zostało zmodyfikowane przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych” (por. Dz. U. z 1999 r. nr 67, poz. 753). Poniżej podany tekst jest aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (do tekstu z roku 1992 zostały dodane poprawki, które znalazły się w rozporządzeniu z 30 czerwca 1999 r.).

Inne ważne dokumenty

Informacja w sprawie oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w szkołach

W nawiązaniu do przepisów § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.), a także wychodząc naprzeciw potrzebom katechetów i mając na celu udzielenie im pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów z zakresu oceniania osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce religii dzieci i młodzieży, w oparciu o § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.), w imieniu księdza kardynała Stanisława Dziwisz, arcybiskupa metropolity krakowskiego informuję, że od dnia 1 września 2008 r. w archidiecezji krakowskiej przy ustalaniu ocen uczniów z religii należy kierować się wytycznymi zawartymi w załączonym dokumencie pt. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w szkołach.

ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

Zasady oceniania… zaaprobowane w zeszłym roku przez księdza Kardynała zostały następnie przeanalizowane i zaakceptowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.