Stan prawny katechezy

Umocowanie prawne katechezy w szkołach

Dnia 14 kwietnia 1992 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych (por. Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155) Rozporządzenie to zostało zmodyfikowane przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych” (por. Dz. U. z 1999 r. nr 67, poz. 753). Poniżej podany tekst jest aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (do tekstu z roku 1992 zostały dodane poprawki, które znalazły się w rozporządzeniu z 30 czerwca 1999 r.).

Inne ważne dokumenty

 

Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej 

W związku z coraz powszechniejszym kształceniem uczniów w systemie edukacji domowej, Komisja Wychowania KEP wyraża następujące stanowisko w odniesieniu do nauczania religii:


 

1. Rodzice ucznia korzystającego z nauki w systemie pozaszkolnym, powinni zatroszczyć się o jego systematyczną katechizację.

2. Nauczanie religii w systemie edukacji domowej odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów. Uczeń ma obowiązek zdawania egzaminów klasyfikacyjnych z religii.

3. O nauczaniu religii w systemie edukacji domowej rodzice powinni powiadomić księdza proboszcza parafii miejsca zamieszkania. Na jego ręce składają też zobowiązanie do przygotowania dziecka do egzaminu klasyfikacyjnego, który będzie obejmował wymagania programowe na poziomie danej klasy.

4. Nauczanie religii powinno być prowadzone zgodnie z aktualną Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programem obowiązującym w danej diecezji oraz w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Szczegółowe wymagania programowe powinny być określone przez proboszcza miejsca, w którym prowadzona jest edukacja domowa.

5. Warunkiem przystąpienia ucznia do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z religii jest złożenie przez jego rodziców do końca września danego roku szkolnego na ręce dyrektora szkoły, do której ich dziecko jest przypisane, pisemnej deklaracji zawierającej takie życzenie.

6. Egzamin klasyfikacyjny z religii jest przeprowadzany zgodnie z „Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach”, określonymi przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (KWEP-C-464/08, 25 sierpnia 2008).

7. Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się zasadniczo w parafii zamieszkania ucznia. Rodzice powinni zgłosić zamiar przystąpienia dziecka do I Komunii św. lub bierzmowania księdzu proboszczowi i uzgodnić z nim zasady przygotowania do przyjęcia sakramentu.

8. W przypadku przygotowania uczniów do sakramentów świętych poza parafią zamieszkania, np. w ośrodkach formacyjnych katechezy domowej, należy o tym fakcie powiadomić proboszcza miejsca zamieszkania i uzyskać jego aprobatę.

 

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Rekolekcje wielkopostne

Od bieżącego roku szkolnego podczas rekolekcji wielkopostnych szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Dotychczasowy zapis, iż pieczę nad uczniami podczas rekolekcji zapewniają katecheci został zastąpiony sformułowaniem, które nie ogranicza pełnienia opieki nad uczniami będącymi na rekolekcjach tylko do grona katechetów, ale obejmuje wszystkich nauczycieli.

Dokładny zapis w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. /Dz. U. z 2017 poz 1147, par. 10/

Pełny tekst: http://www.katecheza.episkopat.pl/

Informacja w sprawie oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w szkołach

W nawiązaniu do przepisów § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 155 ze zm.), a także wychodząc naprzeciw potrzebom katechetów i mając na celu udzielenie im pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów z zakresu oceniania osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce religii dzieci i młodzieży, w oparciu o § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.), w imieniu księdza kardynała Stanisława Dziwisz, arcybiskupa metropolity krakowskiego informuję, że od dnia 1 września 2008 r. w archidiecezji krakowskiej przy ustalaniu ocen uczniów z religii należy kierować się wytycznymi zawartymi w załączonym dokumencie pt. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w szkołach.

ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

Zasady oceniania… zaaprobowane w zeszłym roku przez księdza Kardynała zostały następnie przeanalizowane i zaakceptowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.