Konkurs dla uczniów szkół specjalnych

REGULAMIN KUNKURSU PLASTYCZNEGO

„Być Dobrym Jak Chleb. Śladami Brata Alberta"

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

Kraków 2017

 

Cele konkursu

 • przyjrzeć się bliżej osobie św. Brata Alberta, który wyraziście ukazuje, jak w praktyce urzeczywistniać chrześcijańskie miłosierdzie,
 • przykład św. Brata Alberta ma stać się okazją do czynów miłosierdzia,
 • przypomnienie  podstawowych wartości, które głosił Jezus,
 • pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
 • prezentacja twórczości uczniów szkół specjalnych.

 

§1

 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół specjalnych: podstawowych, gimnazjów, przysposobienia do pracy, zasadniczej szkoły zawodowej (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym). Prace będą ocenione w kategoriach: klasy 0-3 oraz 4-6, gimnazjum, przysposobienia do pracy, zasadniczej szkoły zawodowej.
 3. Z każdego etapu edukacyjnego można przesłać maksymalnie 3 najlepsze prace.

 

§2

 1. W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub osoba delegowana przez niego, katecheta oraz nauczyciel z przedmiotów plastycznych.
 2. Nadsyłanie prac do 21.04.2017 r. - decyduje data stempla pocztowego Za przeprowadzenie pierwszego etapu odpowiada szkolna Komisja Konkursowa.
 3. Do nadsyłanych prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 4. Ogłoszenie wyników przez organizatora w dniu 4.05.2017 r.poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.
 5. Finał konkursu  i rozdanie nagród odbędzie w późniejszym terminie w Sanktuarium Jana Pawła II, ul. Totus Tuus, 30-443 Kraków.

 

§3

Warunki konkursu:

 1. Technika: dowolna.
 2. Format pracy: A3.
 3. Praca wykonana indywidualnie i samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy opiekuna.
 4. Temat pracy związany z Bratem Albertem i Jego „uczynkami miłosierdzia”, uczeń ma za zadanie przedstawić w jaki sposób może dziś naśladować w swoim życiu Brata Alberta.
 5. Każda praca posiada metryczkę umieszczoną z tyłu pracy, która zawiera:
  - imię i nazwisko ucznia, klasa.
 6. Komisja konkursowa będzie oceniać: wkład pracy własnej ucznia, technikę wykonania, estetykę wykonania, zgodność pracy z tematyką i celami konkursu.
 7. Nadawca przesyła prace uczniów na koszt własny w wyznaczonym  terminie na adres:
  KURIA METROPOLITALNA ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków

 

§4

 1. Wszystkie sporne kwestie organizacyjne rozstrzyga Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji lub innego wykorzystania nadesłanych prac tym samym opiekun/rodzic uczestnika konkursu przenosi na Organizatorów nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej w zakresie wykorzystywania do celów promocji i reklamy oraz w opracowaniach i innych publikacjach.

 

Do pobrania: formularz głoszenia prac do konkursu