Aktualności

Diecezjalny konkurs plastyczny

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów Diecezjalnego konkursu plastycznego.

Konkurs dla uczniów szkól specjalnych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami tegorocznej edycji konkursu dla szkół specjalnych. Wyniki dostępne podstronie informacyjnej konkursu

Msza św. w intencji maturzystów

Msza św. w intencji maturzystów będzie odprawiona w Bazylice Mariackiej we wtorek 3 maja o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy i prosimy KATECHETÓW o poinformowanie oraz zachęcenie do udziału zarówno maturzystów i ich rodziców, jak również Grono Pedagogiczne naszych szkół.

Serdecznie zapraszamy księży katechetów do koncelebry.

Zasady dotyczące organizowania rekolekcji
dla uczniów szkół publicznych

W związku z czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych MEN przypomina o zasadach wynikających z przepisów oświatowych.


Na mocy przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.). uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Dotyczy to sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje, a szkołą. Uczniom, którzy nie uczestniczą w reko-lekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, zwolnienie uczniów na ich podstawie z zajęć szkolnych nie oznacza uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych. Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie
w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.

Dni przeznaczone na rekolekcje są uwzględniane w planie organizacji roku szkolnego. Jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów
i klasówek.

Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.

MEN 17 lutego 2016 r.

Źródło:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady-dotyczace-organizowania-rekolekcji-dla-uczniow-szkol-publicznych.html

Konkurs plastyczny

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat konkursu plastycznego dla starszych dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej z Archidiecezji Krakowskiej:

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia 2015/2016

Zapraszamy do pobrania następujących plików dotyczących małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym":

Aktualizacja misji kanonicznej

Przypominamy o obowiązku przedłużenia misji kanonicznej dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych w nowym roku szkolnym 2015/2016. O wystawienie misji lub jej przedłużenie występuje w formie pisemnej do Wydziału Katechetycznego ksiądz proboszcz parafii, na terenie której katechizuje dany katecheta.

Zatrudnienie katechety w szkole

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego. Skierowanie, zarówno dla księży, sióstr jak i katechetów świeckich, wydawane jest na podstawie pisemnej prośby, skierowanej do Wydziału Katechetycznego przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się przedszkole lub szkoła.

Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów, a także samych katechetów o zgłaszanie odpowiednio wcześniej brakujących godzin, redukcji etatów, zmiany katechetów lub potrzeby zatrudnienia nowego katechety, by można było podjąć właściwe decyzje przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Wliczanie oceny z religii do średniej ocen ucznia

Pytanie: Czy ocenę z religii wlicza się do średniej ocen?


Odpowiedź: Tak.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen uzyskanych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć (§ 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia MEN z 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r., § 20 ust. 4a rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

W klasyfikacji końcowej wliczone roczne oceny klasyfikacyjne z religii Rozporządzenie MEN z 13 lipca 2007 r. stanowi, że - począwszy od IV klasy szkoły podstawowej - do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane zwłaszcza z religii albo z etyki, na którą uczeń uczęszczał w danym roku szkolnym (§ 1 pkt 1 dodający do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w § 20 ust. 4a).

Poza tym, uczniowi kończącemu szkołę w zakresie klasyfikacji końcowej wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na te zajęcia w czasie nauki w danej szkole (§ 1 pkt. 2 dodający do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w § 22 ust 2a).

Średnia ocen decyduje o świadectwie z wyróżnieniem.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem (§ 20 ust. 4 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). W wielu przypadkach ocena z religii może zdecydować, że zostanie przekroczona granica 4,75 i uczeń uzyska takie świadectwo.

O tym, że ocena z religii wliczana do średniej z przedmiotów nauczania nie narusza konstytucji orzekł Trybunał Konstytucyjny (wyrok TK z 2 grudnia 2009 r.).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) - § 20 ust. 4; § 20 ust. 4a; § 22 ust 2a.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906) - § 1 pkt. 1 i 2.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r. (sygn. akt U 10/07).

Pro memoria: INDEKSY KATECHIZACJI

Ponieważ świadectwa szkolne w rubryce religia/etyka nie potwierdzają jednoznacznie ukończenia lekcji religii rzymskokatolickiej wraz z zakończeniem danego typu szkoły uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie ukończenie swojej edukacji na danym etapie poprzez otrzymanie INDEKSU KATECHIZACJI, który został wprowadzony przed laty do celów wewnątrzkościelnych. Przy okazji kolejnych dodruków indeks zostanie zmodyfikowany do ocen końcoworocznych, co ułatwi katechetom dopilnowanie aktualnych wpisów w każdym z cykli edukacyjnych.

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOPILNOWANIA INDEKSÓW POPRZEZ ICH WYDANIE NA KONIEC KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I REGULARNE WPISYWANIE OCEN W KOLEJNYCH LATACH, AŻ DO UKOŃCZENIA EDUKACJI.

Tym samym, po szerszych konsultacjach w ramach Rady Katechetycznej, zawieszamy wprowadzenie świadectw z religii na rzecz rzetelnie prowadzonych indeksów katechizacji.

Rok Życia Konsekrowanego

21 listopada 2014 r. rozpoczął się Rok Życia Konsekrowanego. Z tej okazji siostry Albertynki przygotowały film do użytku na katechezie i w duszpasterstwie przybliżający młodzieży życie sióstr zakonnych. Film trwa 18 min. i może być dobrym impulsem do podjęcia dyskusji.

Film można obejrzeć na YT: https://www.youtube.com/watch?v=6jePyUZINWY

Poniżej linki do ściągania filmu w różnych formatach i bardzo dobrej rozdzielczości:

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

 Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. 

VIII Edycja Projektu ,,Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia"

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem tegorocznej edycji projektu ,,Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia". Więcej informacji na stronie www.mwm.edu.pl. Uprzejmie informujemy również, iż w związku z dużym zainteresowaniem projektem Mieć wyobraźnię miłosierdzia, składanie deklaracji szkół zostaje przedłużone do dnia 30 września 2014 roku.

Bezpłatny podręcznik MEN a podręczniki do nauki religii dla klas pierwszych szkół podstawowych

- wykładnia Komisji ds Wychowania Katolickiego KEP
Informacja na temat podręczników do nauki religii w klasach pierwszych

 1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
 2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.
 3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian. Zasadniczo nabywają je rodzice uczniów klas pierwszych wg wskazań katechety.

Podręczniki do nauczania religii

Kuria Metropolitalna w Krakowie informuje, że na terenie Archidiecezji krakowskiej od dnia 1 września 2014 roku, obowiązują następujące podręczniki do nauczania religii:


 • na pierwszym etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
 III
red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,
 Przyjmujemy Pana Jezusa
św. Stanisław, Kraków 2014
 • na drugim etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
VI
red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,
 W Kościele umacniamy wiarę
 
 św. Stanisław, Kraków 2014
 • na trzecim etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
III Gimnazjum
red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka
W miłości Boga
św. Stanisław, Kraków 2014
 • na czwartym etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
III LO / III Tech.
 red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
 Mocni miłością
 św. Stanisław, Kraków 2014
 III ZSZ
red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
 Mocni miłością
 św. Stanisław, Kraków 2014
Podręczniki na pierwszy i drugi etap edukacyjny zgodne są z Programem nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, przyjętego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 czerwca 2010 roku w Białymstoku. Podręczniki na trzeci i czwarty etap edukacyjny są pisane do autorskiego programu. Program Rozradowanie się w Duchu Świętym, opracowany na trzeci etap edukacyjny opracowany do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzonej przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie, ma zatwierdzenie Biura Programowania Katechezy (AZ-3-02/13 z 9.04. 2013).Program Bądźcie mocni, opracowany na czwarty etap edukacyjny do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzonej przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie, ma zatwierdzenie Biura Programowania Katechezy (AZ-4-06/12 z 22 X 2012 i AZ-5-07/12 z 22 X 2012).

Ks. dr Andrzej Kielian
Kraków, 12 kwietnia 2014 r.

Warsztaty dla katechetów

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową. Zajęcia dotyczące danego tematu będą się odbywały po zebraniu grupy min. 15 osób. Zgłoszenia można kierować wyłącznie na adres mailowy: nodn@janpawel2.pl

Pełna oferta szkoleniowa na
http://www.janpawel2.pl/doskonalenie-nauczycieli/1615-oferta-nodn-przy-cjpii-na-rok-20132014

W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem NODN p. Joanną Niedziałek

e-mail: nodn@janpawel2.pl tel. 694 757 545

Logo Wydziału

Dla zainteresowanych zamieszczamy logo Wydziału Katechetycznego. Logo można pobrać lub skopiować przy pomocy menu kontekstowego (prawy przycisk myszy).

Filmy edukacyjne wydawnictwa WAM


Szanowni Państwo, Drodzy Katecheci,

Jesienią 2011 roku Wydawnictwo WAM rozpoczęło pracę nad realizacją filmów edukacyjnych do treści podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej oraz gimnazjum (seria "Odsłonić twarz Chrystusa"). Dotychczas przygotowaliśmy 40 filmów dla klas pierwszych i drugich. Dołączone są one na płytach DVD do poradników metodycznych.

W 2014 roku ukażą się filmy edukacyjne do treści podręczników dla klasy 3 szkoły podstawowej oraz klasy 3 gimnazjum "Chodźmy razem". Nowa wersja.

Natomiast nauczyciele, którzy zamówili poradniki metodyczne dla klas drugich (np. za pośrednictwem stron pakiety.wydawnictwowam.pl lub e.wydawnictwowam.pl) wkrótce otrzymają bezpłatnie płyty z filmami edukacyjnymi. W ten sposób będą mogli oni uzupełnić swoje wyposażenie metodyczne.

Klikając na krążki płyt można:

 • obejrzeć przykładowe filmy w całości oraz fragmenty pozostałych
 • zobaczyć listę jednostek lekcyjnych, do których zostały przygotowane produkcje
 • pobrać za darmo wprowadzenia metodyczne do pracy z wykorzystaniem filmów podczas lekcji religii.

Mamy nadzieję, że nasze nowe produkcje filmowe będą pomocne w edukacji oraz ewangelizacji dzieci i młodzieży

Wydawnictwo WAM

Ważna informacja:

Na stronie katecheza.wydawnictwowam.pl znajdują się materiały uzupełniające do nowych podręczników Wydawnictwa WAM m. in.:

 • plany wynikowe/ plany edukacji religijnej
 • PSO oraz kryteria oceniania.

Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty katechetycznej Wydawnictwa WAM napisz lub zadzwoń!

Bartłomiej Bester
Koordynator Katechetyczny Wydawnictwa WAM
b.bester@wydawnictwowam.pl

tel. 12 62 93 249, kom. 601 660 676

Serwis katechetyczny Wydawnictwa WAM - katecheza.wydawnictwowam.pl

Tylko religia przygotowuje do sakramentów

Rodzice, którzy zapisują dziecko na etykę a nie na religię, muszą mieć świadomość tego, że tym samym wyłączają je z przygotowań np. do Pierwszej Komunii Świętej.  Przypomina o tym wydany przed rozpoczęciem roku szkolnego komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP.


Wyjaśnienie bpa M. Mendyka przekazane KAI:

Przyczyny opublikowania komunikatu Komisji Wychowania Katolickiego KEP wyjaśnił jej przewodniczący bp Marek Mendyk. - Po ostatnich odprawach katechetycznych docierają do nas sygnały z Polski, że rodzice posyłający dzieci do I klasy szkoły podstawowej od razu wybierają dla swoich dzieci udział w lekcjach etyki. Mają oczywiście takie prawo, ale za jakiś czas pojawi się problem przygotowania do I komunii świętej – tłumaczy. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wychowana Katolickiego KEP przypomniała, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: pierwszej komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. "Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do sakramentów i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody co do ich przyjęcia" - czytamy w komunikacie podpisanym przez bp. Marka Mendyka.

Rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch precyzuje: „Tylko religia w szkole przygotowuje do sakramentów pokuty, pierwszej komunii świętej, czy bierzmowania, natomiast nie przygotowują do tych sakramentów lekcje etyki. To są dwa zupełnie różne programy, każdy ma swój cel. Stanowisko jest jasne, rzecz w tym, żeby za rok nie było jakichś nieporozumień”. Naturalnie jest jeszcze katecheza w parafii – przypomina ks. Kloch. Jak dodaje, nie może być jednak takiego połączenia, jak uczęszczanie na etykę w szkole i katechezę w parafii. - Wzajemnym uzupełnieniem jest tylko udział w lekcjach religii w szkole i katecheza przyparafialna – dodał.

Numery podręczników krakowskich

Uprzejmie zawiadamiamy, że Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, decyzją z dnia 14 maja 2012 roku oraz decyzją z dnia 6 maja 2013 zatwierdziła nasze podręczniki do nauki religii nadając im odpowiednio numery:


Przedszkole:

 • Podręcznik pt. Bóg kocha nas (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. D. Pawłowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2012) nr AZ-01-01-/10-KR-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej w grupie trzy i czterolatków na terenie całej Polski, zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10. 
 • Podręcznik pt. Jesteśmy dziećmi Bożymi (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. D. Pawłowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2013) nr KR-03-01/10-KR-9/13 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w grupie pięciolatków na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10. 

Szkoła podstawowa:

 • Podręcznik i ćwiczenia pt. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2012) nr AZ-11-01/10-KR-2/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodnie z programem nauczania nr AZ-1-01/10.
 • Podręcznik i ćwiczenia pt. Kochamy Pana Jezusa (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2013) nr KR-12-01/10-KR-10/13 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie II szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/10. 
 • Podręcznik pt. Słuchamy Pana Boga (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2012) nr AZ-21-01/10-KR-3/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10.
 • Podręcznik pt. Wierzymy w Pana Boga (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2013) nr KR-22-01/10-KR-11/13 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie V szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10.

Gimnazjum:

 • Podręcznik pt. Spotkanie ze Słowem (red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2012) nr KR-31-01/10-KR-1/12 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie I gimnazjum na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
 • Podręcznik pt. Aby nie ustać w drodze (red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2013) nr KR-32-02/13-KR-13/13 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie II gimnazjum na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-3-02/13 z 9 IV 2013r. (tytuł programu: Rozradowanie się w Duchu Świętym, autorzy: ks. T. Panuś, R. Chrzanowska)

Liceum i technikum:

 • Podręcznik pt. Mocni wiarą (red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2012) nr AZ-41-06/12-KR-2/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie I liceum (technikum) na terenie całej Polski, zgodny z programem nauczania nr AZ-4-06/12. Tytuł programu: Bądźcie mocni!
 • Podręcznik pt. Mocni nadzieją (red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2013) nr AZ-42-06/12-KR-7/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie II liceum (technikum) na terenie całej Polski, zgodny z programem nauczania nr AZ-4-06/12. Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Szkoły zawodowe:

 • Podręcznik pt. Mocni wiarą (red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2012) nr AZ-51-07/12-KR-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie I szkoły zawodowej na terenie całej Polski, zgodny z programem nauczania nr AZ-5-07/12. Tytuł programu: Bądźcie mocni!
 • Podręcznik pt. Mocni nadzieją (red. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2013) nr AZ-52-07/12-KR-8/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie II szkoły zawodowej na terenie całej Polski, zgodny z programem nauczania nr AZ-5-07/12. Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Wyjaśnienie w sprawie terminu i miejsca udzielania Pierwszej Komunii Świętej oraz Bierzmowania


1.       Pierwsza Komunia Święta

Od 1 września 2012 roku weszła w życie nowa Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, wedle której Pierwsza Komunia Święta będzie odbywała się u końca pierwszego cyklu edukacyjnego, czyli w klasie trzeciej. Dotyczy to tych dzieci, które w bieżącym roku szkolnym rozpoczęły naukę w klasach pierwszych, niezależnie od ich wieku.

Bardzo prosimy, aby powiadamiać wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do klas pierwszych o zaistniałych zmianach, by nikt nie czuł się zaskoczony.

Skrócenie tego trzyletniego okresu przygotowania do Pierwszej Komunii jest możliwe w szczególnych i uzasadnionych przypadkach za zgodą zarówno rodziców, duszpasterzy jak i katechetów oraz z powiadomieniem Wydziału Katechetycznego.

Sytuacja odwrotna może zachodzić wobec dzieci, które w ubiegłym roku rozpoczęły naukę w klasie pierwszej w wieku 6 lat, a dziś są w klasie drugiej jako siedmiolatkowie. Zdarza się, że rodzice proszą o przedłużenie czasu przygotowania tych dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Miałaby ona wtedy miejsce w klasie trzeciej. Prosimy, by duszpasterze wychodzili naprzeciw tym prośbom rodziców. Dla tej grupy dzieci można zatem zorganizować uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w roku 2014.

Dla wszystkich drugoklasistów Pierwsza Komunia Święta będzie odbywała się w roku 2013.

2.       Bierzmowanie

Nie zmienia się sposób przygotowania do sakramentu bierzmowania. Sakrament ten udzielany jest przy końcu trzeciej klasy gimnazjum lub na początku pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.

Podstawowym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole. Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem są spotkania z bierzmowanymi przy parafii zamieszkania. Należy organizować w parafii po jednym spotkaniu w miesiącu w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum oraz spotkania cotygodniowe w klasie trzeciej. Spotkania te powinny mieć nade wszystko charakter modlitewno-celebracyjny z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia chrześcijańskiego.

Bardzo pozytywnym doświadczeniem, godnym podejmowania i kontynuowania w parafialnym przygotowaniu do bierzmowania jest zwyczaj zabierania grupy na wspólne wyjazdy modlitewne, rekolekcyjne, okolicznościowe do miejsc kultu religijnego.

3.       Miejsce przyjmowania w/w sakramentów

Podstawowym miejscem przygotowania i przyjmowania w/w sakramentów jest parafia zamieszkania rodziców dziecka. Niemniej, księża proboszczowie proszeni są o wykazanie dużego zrozumienia dla rodziców pragnących, aby ich dzieci szły do Pierwszej Komunii Świętej wraz z całą klasą w innej parafii.

Podobnie w przypadku bierzmowania, prosimy o dużą wyrozumiałość dla rodziców, którzy z różnych przyczyn, np. lokalizacji szkoły dziecka, czy dogodniejszego dojazdu, proszą o możliwość przygotowania ich dzieci do przyjęcia tego sakramentu w innej parafii niż miejsca zamieszkania.

Istnieje od lat praktyka, by kandydaci do bierzmowania z powodu przeszkód organizacyjnych (np. szkoła odległa od parafii, zajęcia lekcyjne do późnych godzin, długotrwały dojazd ze szkoły do domu itp.) byli przygotowywani dodatkowo przez szkołę poza wyznaczonymi godzinami katechezy szkolnej (odpowiedzialność ponosi katecheta) a do sakramentu bierzmowania przystąpili w rodzinnej parafii (po wcześniejszym uzgodnieniu z ks. Proboszczem).

Na podstawie Dekretu Metropolity Krakowskiego w sprawie organizacji i funkcjonowania katechezy parafialnej z 30 paździenirnika 2006 roku

Oświadczenie w sprawie łączenia klas z religii


STANOWISKO KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP 
w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii 
Warszawa 9 kwietnia 2013 r.

1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z 14 kwietnia 1992 r. wyraźnie ustala minimalną liczbę uczniów w danej klasie (oddziale), dla której należy zorganizować oddzielną lekcję religii – wynosi ona 7 (§ 2.1). Dopiero poniżej tej granicy klasy mogą być łączone.

2. Wobec niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach Komisja Wychowania stoi na stanowisku:

- jeśli wszystkie przedmioty w szkole nauczane są w klasach łączonych, ponieważ grozi to np. likwidacją placówki, można odstąpić od wspomnianego wyżej zapisu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach co do minimalnej liczby uczniów;

- jeśli dotyczy to tylko nauczania religii i przedmiotów spoza ramowego planu nauczania lub przedmiotów typu: muzyka, plastyka – nie ma na to zgody.

3. Podczas rozmów, jakie Komisja Wychowania prowadzi z Ministerstwem Edukacji Narodowej, chociażby w kwestii Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania i określenia statusu nauczania religii w polskich szkołach i przedszkolach, wielokrotnie padało zapewnienie ze strony MEN, że w sprawie statusu nauczania religii w publicznych przedszkolach i szkołach nic się nie zmienia , a zatem jego organizacja winna odbywać się na dotychczasowych zasadach.

W imieniu Komisji 
ks. Marek Korgul 
Sekretarz

Rozkłady materiału dla podręczników Wydawnictwa św. Stanisława 

Zamieszczamy rozkłady materiału nauczania do klasy II i V szkoły podstawowej, klas II liceum, technikum i szkół zawodowych oraz rozkład treści programowych dla grupy pięciolatków. Są one zgodne z podręcznikami, jakie ukażą się nakładem Wydawnictwa św. Stanisława, zgodnie z nową podstawą programową katechezy. Będą one obowiązywały w roku szkolnym 2013/2014. Numery podręczników zostaną opublikowane niebawem. 

Plany wynikowe

Zapraszamy do zapoznania się z planami wynikowymi dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Plany do pobrania na stronie http://katecheza.wydawnictwowam.pl/

Program nauczania religii dla klas I szkół ponadgimnazjalnych

W związku z wejściem w życie nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku, od bieżącego roku szkolnego w klasach pierwszych lekcja religii będzie prowadzona według programu oraz podręczników zgodnych z nową podstawą. Podręczniki Wydawnictwa św. Stanisława zostały opracowane w oparciu o program pt. Bądźcie mocni, autorstwa ks. prof. Tadeusza Panusia oraz mgr Renaty Chrzanowskiej. W zależności od rodzaju szkoły istnieją odmienne numery programów:

 • dla liceum ogólnokształcącego: KR-4-04/12 zatwierdzony dnia 11.06.2012
 • dla technikum: KR-6-04/12 zatwierdzony dnia 11.06.2012
 • dla szkoły zawodowej: KR-5-05/12 zatwierdzony dnia 14.06.2012

Poniżej dostępne są treści programów:

Informacja Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie finansowania lekcji religii

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej, wyjaśniającym podstawy prawne i finansowe katechezy w szkołach w kontekście ostatnich regulacji dotyczących ramowych planów nauczania.