• Błąd, taki plik nie istnieje, spróbuj ponownie.

Aktualności

Któryś za nas cierpiał rany….

Aby czas Wielkiego Postu pomógł zrozumieć nam jeszcze mocniej sens trudu, odrzucenia i obojętności, którą możemy spotkać w codziennej pracy katechetycznej. Niech adoracja Umęczonego Zbawiciela obdarzy potrzebną nadzieją i głęboką wiarą, w której nie braknie miłości.

ks. dr Krzysztof Wilk
wraz Księżmi Wizytatorami 

Konkurs Plastyczno-Literacki

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat II Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego "Takiego Ojca, Pasterza i Prymasa  Bóg daje raz na tysiąc lat". Temat tegoroczny: "Związki  prymasa Stefana Wyszyńskiego z Jasną Górą".  Konkurs przeznaczony jest dla klas IV -VI szkoły podstawowej i organizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlinie k. Płońska

Pobierz regulamin

Konkurs dla uczniów szkół specjalnych

Ku pamięci

Msza św. w intencji maturzystów będzie odprawiona przez ks. Biskupa Grzegorza Rysia w Bazylice Mariackiej w środę 3 maja o godz. 18.30.

Serdecznie zapraszamy i prosimy KATECHETÓW o poinformowanie oraz zachęcenie do udziału zarówno maturzystów i ich rodziców, jak również Grono Pedagogiczne naszych szkół. Serdecznie zapraszamy księży katechetów do koncelebry.

Nowa jakość życia

Nowa Jakość Życia
- projekt filmowy: jak czytać Ewangelię we własnej historii życia


Drodzy Katecheci, Duszpasterze!

Rusza ostatnia faza pierwszej promocji ewangelizacyjnej projektu Centrum Formacji Duchowej (CFD) zatytułowana „Nowa Jakość Życia”. To duże przedsięwzięcie przygotowane z miłości do Słowa Bożego.

Projekt tworzą 4 płyty DVD z 12-minutowymi filmami na rok liturgiczny „A” 2016/2017, które tworzą wizualną pomoc w przygotowaniu do modlitwy Słowem Bożym na poszczególne niedziele. Cały materiał to 54 odcinki do użytku zarówno indywidualnego jak i we wspólnocie, podczas katechezy szkolnej i katechezy parafialnej; także w przygotowaniu do bierzmowania, katechezy dorosłych i spotkań kręgów biblijnych.

Warto poznać metodę lectio divina jak wartość dla duchowego rozwoju człowieka. Trzeba pamiętać, że umiejętne czytanie Pisma świętego to dla chrześcijanina zasadniczy sposób szukania i spotykania Boga. Pismo święte to nie tylko zapis wydarzeń i przekaz ponadczasowej myśli, ale przede wszystkim jest to słowo Boga skierowane do człowieka – Słowo ciągle aktualne i zawsze żywe.

Zachęcam, aby zainteresować się tą propozycją.

Szczegóły na stronie www.nowajakosczycia.pl .

zob. też  http://nowajakosczycia.pl/index.php/przyjaciele-slowa

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia - 2017

Rekolekcje dla katechetów 2016/2017

Rekolekcje prowadził będzie ks. dr Marcin Cholewa – kaznodzieja, psycholog, wykładowca, dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie na UPJPII. Koszt 180 PLN. Pojedyncze pokoje za dopłatą ustalamy indywidualnie w recepcji.

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznych zapisów zamieszczonych poniżej.

Uwaga: osoby ktore w poprzednich latach korzystały już z tej formy zapisów prosimy o wybranie opcji "Masz konto? Zaloguj się" po kliknieciu w "Zarezerwuj miejsce", na górze ekranu.


Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej 

W związku z coraz powszechniejszym kształceniem uczniów w systemie edukacji domowej, Komisja Wychowania KEP wyraża następujące stanowisko w odniesieniu do nauczania religii:


1. Rodzice ucznia korzystającego z nauki w systemie pozaszkolnym, powinni zatroszczyć się o jego systematyczną katechizację.

2. Nauczanie religii w systemie edukacji domowej odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych przedmiotów. Uczeń ma obowiązek zdawania egzaminów klasyfikacyjnych z religii.

3. O nauczaniu religii w systemie edukacji domowej rodzice powinni powiadomić księdza proboszcza parafii miejsca zamieszkania. Na jego ręce składają też zobowiązanie do przygotowania dziecka do egzaminu klasyfikacyjnego, który będzie obejmował wymagania programowe na poziomie danej klasy.

4. Nauczanie religii powinno być prowadzone zgodnie z aktualną Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce i programem obowiązującym w danej diecezji oraz w oparciu o podręczniki zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Szczegółowe wymagania programowe powinny być określone przez proboszcza miejsca, w którym prowadzona jest edukacja domowa.

5. Warunkiem przystąpienia ucznia do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z religii jest złożenie przez jego rodziców do końca września danego roku szkolnego na ręce dyrektora szkoły, do której ich dziecko jest przypisane, pisemnej deklaracji zawierającej takie życzenie.

6. Egzamin klasyfikacyjny z religii jest przeprowadzany zgodnie z „Zasadami oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach”, określonymi przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski (KWEP-C-464/08, 25 sierpnia 2008).

7. Zgodnie z Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce przygotowanie do sakramentów świętych odbywa się zasadniczo w parafii zamieszkania ucznia. Rodzice powinni zgłosić zamiar przystąpienia dziecka do I Komunii św. lub bierzmowania księdzu proboszczowi i uzgodnić z nim zasady przygotowania do przyjęcia sakramentu.

8. W przypadku przygotowania uczniów do sakramentów świętych poza parafią zamieszkania, np. w ośrodkach formacyjnych katechezy domowej, należy o tym fakcie powiadomić proboszcza miejsca zamieszkania i uzyskać jego aprobatę.

 

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Studia podyplomowe

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na interdyscyplinarne studia podyplomowe RELACJE CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKIE, organizowane we współpracy z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Muzeum Historii Żydów PolskichPolin w Warszawie.

Moduły Koegzystencja, Zagłada, Dialog obejmują tematy:

Korzenie historyczne wzajemnych relacji * Judaizm klasyczny *  Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej dawniej i dziś * Nowożytny antysemityzm * Myśl chrześcijańska i żydowska „po Auschwitz” * Judaizm współczesny * Nauczanie Kościoła katolickiego o judaizmie *  Teologia dialogu * Stosunki polsko-żydowskie *  Metodyka nauczania o historii Żydów, Zagładzie i  relacjach chrześcijańsko-żydowskich

WŚRÓD WYKŁADOWCÓW

bp dr hab. Grzegorz RYŚ i ks. prof. dr hab. Łukasz  KAMYKOWSKI z UPJPII; Nili AMIT i Piotr KOWALIK z Muzeum POLIN; dr hab. Michał GALAS i dr Alicja MAŚLAK-MACIEJEWSKA z UJ; dr Piotr SETKIEWICZ i dr Piotr TROJAŃSKI z MCEAH; ks. dr Manfred DESELAERS z CDiM; dr Maciej KOZŁOWSKI, b. ambasador RP w Izraelu; dr Sebastian  REJAK z MSZ.

Rekrutacja internetowa:
16 sierpnia – 7 października 2016 (semestr zimowy),
15 stycznia – 25 lutego 2017 (semestr letni)

BLIŻSZE INFORMACJE

www.kosciolwdialogu.upjp2.edu.pl

www.facebook.com/kosciolwdialogu/

KONTAKT

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

31-004 Kraków,  ul. Franciszkańska 1; tel. 12 430-07-50; kom. 511 459 897

e-mail: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl

Aktualizacja misji kanonicznej

Przypominamy o obowiązku przedłużenia misji kanonicznej dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych w nowym roku szkolnym 2016/2017. O wystawienie misji lub jej przedłużenie występuje w formie pisemnej do Wydziału Katechetycznego ksiądz proboszcz parafii, na terenie której katechizuje dany katecheta.

Zatrudnienie katechety w szkole

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego. Skierowanie, zarówno dla księży, sióstr jak i katechetów świeckich, wydawane jest na podstawie pisemnej prośby, skierowanej do Wydziału Katechetycznego przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się przedszkole lub szkoła.

Uprzejmie prosimy Księży Proboszczów, a także samych katechetów o zgłaszanie odpowiednio wcześniej brakujących godzin, redukcji etatów, zmiany katechetów lub potrzeby zatrudnienia nowego katechety, by można było podjąć właściwe decyzje przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Wliczanie oceny z religii do średniej ocen ucznia

Pytanie: Czy ocenę z religii wlicza się do średniej ocen?


Odpowiedź: Tak.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen uzyskanych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć (§ 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia MEN z 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r., § 20 ust. 4a rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

W klasyfikacji końcowej wliczone roczne oceny klasyfikacyjne z religii Rozporządzenie MEN z 13 lipca 2007 r. stanowi, że - począwszy od IV klasy szkoły podstawowej - do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane zwłaszcza z religii albo z etyki, na którą uczeń uczęszczał w danym roku szkolnym (§ 1 pkt 1 dodający do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w § 20 ust. 4a).

Poza tym, uczniowi kończącemu szkołę w zakresie klasyfikacji końcowej wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na te zajęcia w czasie nauki w danej szkole (§ 1 pkt. 2 dodający do rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w § 22 ust 2a).

Średnia ocen decyduje o świadectwie z wyróżnieniem.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem (§ 20 ust. 4 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). W wielu przypadkach ocena z religii może zdecydować, że zostanie przekroczona granica 4,75 i uczeń uzyska takie świadectwo.

O tym, że ocena z religii wliczana do średniej z przedmiotów nauczania nie narusza konstytucji orzekł Trybunał Konstytucyjny (wyrok TK z 2 grudnia 2009 r.).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) - § 20 ust. 4; § 20 ust. 4a; § 22 ust 2a.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906) - § 1 pkt. 1 i 2.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2009 r. (sygn. akt U 10/07).

Pro memoria: INDEKSY KATECHIZACJI

Ponieważ świadectwa szkolne w rubryce religia/etyka nie potwierdzają jednoznacznie ukończenia lekcji religii rzymskokatolickiej wraz z zakończeniem danego typu szkoły uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie ukończenie swojej edukacji na danym etapie poprzez otrzymanie INDEKSU KATECHIZACJI, który został wprowadzony przed laty do celów wewnątrzkościelnych. Przy okazji kolejnych dodruków indeks zostanie zmodyfikowany do ocen końcoworocznych, co ułatwi katechetom dopilnowanie aktualnych wpisów w każdym z cykli edukacyjnych.

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOPILNOWANIA INDEKSÓW POPRZEZ ICH WYDANIE NA KONIEC KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I REGULARNE WPISYWANIE OCEN W KOLEJNYCH LATACH, AŻ DO UKOŃCZENIA EDUKACJI.

Tym samym, po szerszych konsultacjach w ramach Rady Katechetycznej, zawieszamy wprowadzenie świadectw z religii na rzecz rzetelnie prowadzonych indeksów katechizacji.

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

 Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 11 września 2014 r. 

Bezpłatny podręcznik MEN a podręczniki do nauki religii dla klas pierwszych szkół podstawowych

- wykładnia Komisji ds Wychowania Katolickiego KEP
Informacja na temat podręczników do nauki religii w klasach pierwszych

 1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
 2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają z „Programu nauczania religii”.
 3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian. Zasadniczo nabywają je rodzice uczniów klas pierwszych wg wskazań katechety.

Podręczniki do nauczania religii

Kuria Metropolitalna w Krakowie informuje, że na terenie Archidiecezji krakowskiej od dnia 1 września 2014 roku, obowiązują następujące podręczniki do nauczania religii:


 • na pierwszym etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
 III
red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,
 Przyjmujemy Pana Jezusa
św. Stanisław, Kraków 2014
 • na drugim etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
VI
red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,
 W Kościele umacniamy wiarę
 
 św. Stanisław, Kraków 2014
 • na trzecim etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
III Gimnazjum
red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka
W miłości Boga
św. Stanisław, Kraków 2014
 • na czwartym etapie edukacyjnym:
Klasa
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawnictwo
III LO / III Tech.
 red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
 Mocni miłością
 św. Stanisław, Kraków 2014
 III ZSZ
red. T. Panuś, R. Chrzanowska,
 Mocni miłością
 św. Stanisław, Kraków 2014
Podręczniki na pierwszy i drugi etap edukacyjny zgodne są z Programem nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, przyjętego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 czerwca 2010 roku w Białymstoku. Podręczniki na trzeci i czwarty etap edukacyjny są pisane do autorskiego programu. Program Rozradowanie się w Duchu Świętym, opracowany na trzeci etap edukacyjny opracowany do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzonej przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie, ma zatwierdzenie Biura Programowania Katechezy (AZ-3-02/13 z 9.04. 2013).Program Bądźcie mocni, opracowany na czwarty etap edukacyjny do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzonej przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie, ma zatwierdzenie Biura Programowania Katechezy (AZ-4-06/12 z 22 X 2012 i AZ-5-07/12 z 22 X 2012).

Ks. dr Andrzej Kielian
Kraków, 12 kwietnia 2014 r.

Warsztaty dla katechetów

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową. Zajęcia dotyczące danego tematu będą się odbywały po zebraniu grupy min. 15 osób. Zgłoszenia można kierować wyłącznie na adres mailowy: nodn@janpawel2.pl

Pełna oferta szkoleniowa na
http://www.janpawel2.pl/doskonalenie-nauczycieli/1615-oferta-nodn-przy-cjpii-na-rok-20132014

W razie pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem NODN p. Joanną Niedziałek

e-mail: nodn@janpawel2.pl tel. 694 757 545

Filmy edukacyjne wydawnictwa WAM


Szanowni Państwo, Drodzy Katecheci,

Jesienią 2011 roku Wydawnictwo WAM rozpoczęło pracę nad realizacją filmów edukacyjnych do treści podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej oraz gimnazjum (seria "Odsłonić twarz Chrystusa"). Dotychczas przygotowaliśmy 40 filmów dla klas pierwszych i drugich. Dołączone są one na płytach DVD do poradników metodycznych.

W 2014 roku ukażą się filmy edukacyjne do treści podręczników dla klasy 3 szkoły podstawowej oraz klasy 3 gimnazjum "Chodźmy razem". Nowa wersja.

Natomiast nauczyciele, którzy zamówili poradniki metodyczne dla klas drugich (np. za pośrednictwem stron pakiety.wydawnictwowam.pl lub e.wydawnictwowam.pl) wkrótce otrzymają bezpłatnie płyty z filmami edukacyjnymi. W ten sposób będą mogli oni uzupełnić swoje wyposażenie metodyczne.

Klikając na krążki płyt można:

 • obejrzeć przykładowe filmy w całości oraz fragmenty pozostałych
 • zobaczyć listę jednostek lekcyjnych, do których zostały przygotowane produkcje
 • pobrać za darmo wprowadzenia metodyczne do pracy z wykorzystaniem filmów podczas lekcji religii.

Mamy nadzieję, że nasze nowe produkcje filmowe będą pomocne w edukacji oraz ewangelizacji dzieci i młodzieży

Wydawnictwo WAM

Ważna informacja:

Na stronie katecheza.wydawnictwowam.pl znajdują się materiały uzupełniające do nowych podręczników Wydawnictwa WAM m. in.:

 • plany wynikowe/ plany edukacji religijnej
 • PSO oraz kryteria oceniania.

Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty katechetycznej Wydawnictwa WAM napisz lub zadzwoń!

Bartłomiej Bester
Koordynator Katechetyczny Wydawnictwa WAM
b.bester@wydawnictwowam.pl

tel. 12 62 93 249, kom. 601 660 676

Serwis katechetyczny Wydawnictwa WAM - katecheza.wydawnictwowam.pl

Tylko religia przygotowuje do sakramentów

Rodzice, którzy zapisują dziecko na etykę a nie na religię, muszą mieć świadomość tego, że tym samym wyłączają je z przygotowań np. do Pierwszej Komunii Świętej.  Przypomina o tym wydany przed rozpoczęciem roku szkolnego komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP.


Wyjaśnienie bpa M. Mendyka przekazane KAI:

Przyczyny opublikowania komunikatu Komisji Wychowania Katolickiego KEP wyjaśnił jej przewodniczący bp Marek Mendyk. - Po ostatnich odprawach katechetycznych docierają do nas sygnały z Polski, że rodzice posyłający dzieci do I klasy szkoły podstawowej od razu wybierają dla swoich dzieci udział w lekcjach etyki. Mają oczywiście takie prawo, ale za jakiś czas pojawi się problem przygotowania do I komunii świętej – tłumaczy. W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wychowana Katolickiego KEP przypomniała, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: pierwszej komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. "Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do sakramentów i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody co do ich przyjęcia" - czytamy w komunikacie podpisanym przez bp. Marka Mendyka.

Rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch precyzuje: „Tylko religia w szkole przygotowuje do sakramentów pokuty, pierwszej komunii świętej, czy bierzmowania, natomiast nie przygotowują do tych sakramentów lekcje etyki. To są dwa zupełnie różne programy, każdy ma swój cel. Stanowisko jest jasne, rzecz w tym, żeby za rok nie było jakichś nieporozumień”. Naturalnie jest jeszcze katecheza w parafii – przypomina ks. Kloch. Jak dodaje, nie może być jednak takiego połączenia, jak uczęszczanie na etykę w szkole i katechezę w parafii. - Wzajemnym uzupełnieniem jest tylko udział w lekcjach religii w szkole i katecheza przyparafialna – dodał.

Numery podręczników krakowskich

Uprzejmie zawiadamiamy, że Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, decyzją z dnia 14 maja 2012 roku oraz decyzją z dnia 6 maja 2013 zatwierdziła nasze podręczniki do nauki religii nadając im odpowiednio numery:


Przedszkole:

 • Podręcznik pt. Bóg kocha nas (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. D. Pawłowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2012) nr AZ-01-01-/10-KR-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej w grupie trzy i czterolatków na terenie całej Polski, zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10. 
 • Podręcznik pt. Jesteśmy dziećmi Bożymi (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. D. Pawłowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2013) nr KR-03-01/10-KR-9/13 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w grupie pięciolatków na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-0-01/10. 

Szkoła podstawowa:

 • Podręcznik i ćwiczenia pt. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2012) nr AZ-11-01/10-KR-2/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodnie z programem nauczania nr AZ-1-01/10.
 • Podręcznik i ćwiczenia pt. Kochamy Pana Jezusa (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2013) nr KR-12-01/10-KR-10/13 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie II szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/10. 
 • Podręcznik pt. Słuchamy Pana Boga (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2012) nr AZ-21-01/10-KR-3/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10.
 • Podręcznik pt. Wierzymy w Pana Boga (red. ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2013) nr KR-22-01/10-KR-11/13 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie V szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10.

Gimnazjum:

 • Podręcznik pt. Spotkanie ze Słowem (red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2012) nr KR-31-01/10-KR-1/12 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie I gimnazjum na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
 • Podręcznik pt. Aby nie ustać w drodze (red. ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2013) nr KR-32-02/13-KR-13/13 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie II gimnazjum na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-3-02/13 z 9 IV 2013r.